การเมืองในลักษณะเปรียบเทียบ วิธีการเปรียบเทียบ แนวทางการศึกษา และทฤษฎีต่างๆ ในการเมือง เปรียบเทียบโดยการเปรียบเทียบการเมืองในกลุ่มประเทศที่มีความหลากหลายในแนวคิดทางด้านการเมืองการปกครอง

การเมืองของเมืองและการเมืองในระดับท้องถิ่นและภูมิภาคทั้งไทยและต่างประเทศ วิเคราะห์ลักษณะพิเศษของ การเมืองของเมืองและชนบท ศึกษากระบวนการทางการเมือง โครงสร้างอำนาจทางการเมือง ผู้มีบทบาทและ อิทธิพลทางการ เมืองตลอดจนวัฒนธรรมทางการเมือง สร้างความเข้าใจพลวัตรของการเมืองของเมือง และ การเมืองท้องถิ่นเพื่อให้เห็น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในเชิงเปรียบเทียบ

แนวคิด และหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ โครงสร้าง และรูปแบบต่างๆ ของการเมืองการปกครอง ท้องถิ่นที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย ตลอดจนรูปแบบ อำนาจหน้าที่ ปัจจัยอิทธิพล และความสัมพันธ์เชิงอำนาจของหน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปัญหาของการเมือง การปกครองท้องถิ่นของไทยทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ

แนวทางในการพัฒนาบุคคลในองค์การ การเรียนรู้กับการฝึกอบรม เครื่องช่วยในการฝึกอบรมการจัดการและการ บริหารงานฝึกอบรม การกำหนดความต้องการในการฝึกอบรม การจัดทำโครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม วิธีการฝึกอบรม ประเภทการฝึกอบรมการประเมินผลการฝึกอบรม

มติมหาชนกับระบบการปกครอง ความหมายของมติมหาชน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก่อตัวของความคิดเห็น บทบาทของสื่อมวลชนกับการเกิดและปรับเปลี่ยนมติมหาชน มติมหาชนกับกระบวนการประชาธิปไตย

แนวคิด และหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ โครงสร้าง และรูปแบบต่างๆ ของการเมืองการปกครอง ท้องถิ่นที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย ตลอดจนรูปแบบ อำนาจหน้าที่ ปัจจัยอิทธิพล และความสัมพันธ์เชิงอำนาจของหน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปัญหาของการเมือง การปกครองท้องถิ่นของไทยทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ