ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การและการจัดการภาครัฐ ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยกาหนดการออกแบบองค์การ กลยุทธ์ ขนาด สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และวัฒนธรรมองค์การ รูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การต่าง ๆ รูปแบบของระบบราชการไทย การพัฒนาทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ การแก้ปัญหาความขัดแย้งและแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ ภายใต้ความซับซ้อนขององค์การ การปรับกระบวนงานภายในให้สอดคล้องกับภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับกำลังแรงงาน สังคมผู้สูงอายุ สิทธิมนุษยชน บทบาทของแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจ แรงงานทดแทน สภาพและปัญหาของแรงงาน หลักการและแนวทางกำหนดนโยบายด้านแรงงาน บทบาทของรัฐบาลในด้านการบริหารแรงงาน ทั้งในแง่ของการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ การคุ้มครองแรงงาน การแรงงานสัมพันธ์ การจัดหางาน และการพัฒนาฝีมือแรงงาน การให้หลักประกันสังคม และบทบาทของศาลแรงงานในการบริหารแรงงาน ตลอดจนศึกษาโดยเน้นถึงปัญหา การบริหารแรงงานในประเทศไทยและต่างประเทศ

ภาพรวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ ในส่วนของระบบ โครงสร้าง หลักการและหน้าที่ของการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของภาครัฐตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไปจนถึงการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระบบราชการ และการจ้างงาน เรียนรู้ตัวอย่างสถานการณ์ และปัญหาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสามารถวิเคราะห์และอภิปรายปัญหา พร้อมเรียนรู้แนวทางการแก้ไขปรับปรุง เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐต่อไป

ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ ความเป็นมา กระบวนการทำวิจัยเชิงคุณภาพ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงคุณภาพ กรอบแนวคิด การออกแบบการวิจัย เทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การศึกษาเฉพาะกรณี การใช้ข้อมูลจากเอกสาร เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความ การนำเสนอผลการวิจัย โดยมีการฝึกปฏิบัติตามกระบวนการทำวิจัยเชิงคุณภาพในทุกขั้นตอนตามหลักจรรยาบรรณของนักวิจัย

ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและพัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารกับการเมือง การบริหารกับนโยบายสาธารณะ การบริหารกับสภาพแวดล้อม กระบวนการบริหาร การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การอานวยการ การประสานงาน การรายงาน การงบประมาณ และพฤติกรรมการบริหาร ตลอดจนบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของการบริหารราชการ

แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิควิธีการวัด การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารผลการปฏิบัติงานภาครัฐ การกำหนด มาตรฐานและเกณฑ์ในการประเมินผล การตรวจวินิจฉัยองค์การ รูปแบบการประเมินผลในระดับต่างๆ การประเมินผลระดับองค์การ การประเมินผลโครงการ แผนงาน การประเมินผลระดับบุคคล กรณีศึกษาเกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติงานในภาครัฐ ตลอดจน ปัญหาและแนวโน้มการประเมินขององค์การภาครัฐ

แนวคิด หลักการ ตัวแบบ และนโยบายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการ กลยุทธ์ และเทคนิคของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ (ทุนมนุษย์) การวิเคราะห์งานและตำแหน่งงาน รวมทั้งศึกษาปัญหาของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ โดยคำนึงถึงผลกระทบ ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจแนวความคิด ความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดการเชิงกลยุทธ์กับทิศทางขององค์การ สภาพแวดล้อมสถานการณ์ภายนอกและภายในองค์การ กลยุทธ์ระดับต่างๆ และกลยุทธ์องค์การ