ศึกษาและทบทวนความเข้าใจโครงสร้างทางไวยากรณ์ควบคู่ไปกับศึกษาคำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์จากสื่อการสอน ตลอดจนการฝึกหัดการใช้ศัพท์และสำนวนเหล่านั้นในการอ่านการเขียน การพูด และการฟัง

แนวความคิด ความเป็นมา รูปแบบ โครงสร้าง บทบาทขององค์การระหว่างประเทศ การดำเนินการขององค์การระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศทั้งในทางด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคม วิเคราะห์ถึงความสำเร็จและความล้มเหลวขององค์การระหว่างประเทศ