มติมหาชนกับระบบการปกครอง  ความหมายของมติมหาชน  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก่อตัวของความคิดเห็น  บทบาทของสื่อมวลชนกับการเกิดและปรับเปลี่ยนมติมหาชน  มติมหาชนกับกระบวนการประชาธิปไตย


คำอธิบายรายวิชา

ความหมายของวิชาปรัชญาการเมืองตลอดจนประเด็นที่สำคัญ ๆ ในปรัชญาการเมือง อะไรคือจุดมุ่งหมายปลายทางของมนุษย์ จุดหมายของรัฐ ความยุติธรรม โดยจะแยกแยะให้เห็นข้อแตกต่างระหว่างการมองปัญหาและการแก้ปัญหาของปรัชญาการเมือง ความคิดและปรัชญาการเมืองสมัยใหม่ ผลงานของนักปรัชญาตะวันตกและตะวันออก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิชาอื่นๆ ต่อไป

Meaning of political philosophy as well as important issues in political philosophy, the purpose of the man, city, state, justice, in order to be able to distinguish the difference between a problem and solving the problem of political philosophy, thought and modern political philosophy, the works of western and eastern philosophers as guidelines to the study of other subjects.


กรอบแนวคิดเพื่อความเข้าใจจุดกำเนิด โครงสร้าง กระบวนการ และพลวัตของความขัดแย้งในการเมืองโลก ประเภทและองค์ประกอบของความขัดแย้ง ความคิด วิธีการ กระบวนการ และผู้กระทำการในการจัดการความขัดแย้ง เงื่อนไขความสำเร็จและอุปสรรคในการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี


การแสวงหาความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์จากระเบียบวิธีวิจัยโดยการสังเกต การเก็บรวบรวมข้อมูล การ ส ารวจและการทดลอง การสุ่มตัวอย่าง การก าหนดค าถามในการวิจัย รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางสังคมศาสตร์

ขอบเขตแห่งสาระของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ องค์ประกอบทางอุดมการณ์ทางทหาร ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และทางกฎหมายที่เอื้อต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ สาเหตุแห่งความขัดแย้งในสังคมนานาชาติ วิวัฒนาการและสนธิสัญญาและองค์การระหว่างประเทศ บทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีทางการเมืองตั้งแต่ ยุคคลาสสิค ยุคกลาง อาทิแนวความคิดของ โสเกรติส เพลโต อริสโตเติ้ล ยุคกลาง ได้แก่ นิโค มาเคียเวลลี่ โธมัส ฮอบสส์ จอห์น ล็อค มองเตสกิเออ ชัง ชากส์ รุสโซ แนวความคิดกลุ่มอนุรักษ์นิยม เดวิด ฮูม ฟรีดริกซ์ เฮเกล เป็นต้น

แนวคิดและทฤษฎีสำคัญในการศึกษาเศรษฐกิจการเมืองโลก; พัฒนาการของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่; สถาบันระหว่างประเทศที่วางกรอบกำกับการปฏิบัติในด้านการค้าระหว่างประเทศระบบการเงินระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่าง ประเทศ และประเด็นสำคัญอื่น ๆ; ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกของตัวแสดงต่าง ๆ เศรษฐกิจโลก; ปัญหาและเรื่องที่เป็นประเด็นวาระระหว่างประเทศในปัจจุบัน