กรอบแนวคิดเพื่อความเข้าใจจุดกำเนิด โครงสร้าง กระบวนการ และพลวัตของความขัดแย้งในการเมืองโลก ประเภทและองค์ประกอบของความขัดแย้ง ความคิด วิธีการ กระบวนการ และผู้กระทำการในการจัดการความขัดแย้ง เงื่อนไขความสำเร็จและอุปสรรคในการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี


การแสวงหาความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์จากระเบียบวิธีวิจัยโดยการสังเกต การเก็บรวบรวมข้อมูล การ ส ารวจและการทดลอง การสุ่มตัวอย่าง การก าหนดค าถามในการวิจัย รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางสังคมศาสตร์

ขอบเขตแห่งสาระของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ องค์ประกอบทางอุดมการณ์ทางทหาร ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และทางกฎหมายที่เอื้อต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ สาเหตุแห่งความขัดแย้งในสังคมนานาชาติ วิวัฒนาการและสนธิสัญญาและองค์การระหว่างประเทศ บทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีทางการเมืองตั้งแต่ ยุคคลาสสิค ยุคกลาง อาทิแนวความคิดของ โสเกรติส เพลโต อริสโตเติ้ล ยุคกลาง ได้แก่ นิโค มาเคียเวลลี่ โธมัส ฮอบสส์ จอห์น ล็อค มองเตสกิเออ ชัง ชากส์ รุสโซ แนวความคิดกลุ่มอนุรักษ์นิยม เดวิด ฮูม ฟรีดริกซ์ เฮเกล เป็นต้น

แนวคิดและทฤษฎีสำคัญในการศึกษาเศรษฐกิจการเมืองโลก; พัฒนาการของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่; สถาบันระหว่างประเทศที่วางกรอบกำกับการปฏิบัติในด้านการค้าระหว่างประเทศระบบการเงินระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่าง ประเทศ และประเด็นสำคัญอื่น ๆ; ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกของตัวแสดงต่าง ๆ เศรษฐกิจโลก; ปัญหาและเรื่องที่เป็นประเด็นวาระระหว่างประเทศในปัจจุบัน