วิชาทางรัฐศาสตร์

ความหมายของวิชาปรัชญาการเมืองตลอดจนประเด็นที่สำคัญ ๆ ในปรัชญาการเมือง อะไรคือจุดมุ่งหมายปลายทางของมนุษย์ จุดหมายของรัฐ ความยุติธรรม โดยจะแยกแยะให้เห็นข้อแตกต่างระหว่างการมองปัญหาและการแก้ปัญหาของปรัชญาการเมือง ความคิดและปรัชญาการเมืองสมัยใหม่ ผลงานของนักปรัชญาตะวันตกและตะวันออก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิชาอื่นๆ ต่อไป