ขอบเขตแห่งสาระของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ องค์ประกอบทางอุดมการณ์ทางทหาร ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และทางกฎหมายที่เอื้อต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ สาเหตุแห่งความขัดแย้งในสังคมนานาชาติ วิวัฒนาการและสนธิสัญญาและองค์การระหว่างประเทศ บทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ระเบียบระหว่างประเทศในภูมิภาคก่อนยุคอาณานิคม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคจักรวรรดินิยม เส้นทาง สู่การเป็นเอกราชที่แตกต่างกันและแบบแผนของการก่อรูปและจัดความสัมพันธ์ของรัฐและสังคมของประเทศต่าง ๆ หลังได้รับเอกราช สงครามเย็นและผลกระทบที่มีต่อการแบ่งเป็นฝักฝ่ายการเผชิญหน้า ความขัดแย้งและสงคราม ในภูมิภาค ความสัมพันธ์ระหว่างระบอบการเมืองภายในและผู้นำคนส าคัญ ๆ กับพลังทางสังคมและข้ามชาติ ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสิทธิอำนาจในการปกครองและการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ

การพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะด้านการอ่าน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการศึกษา เพิ่มเติม ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์และให้เกิดประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร