วิวัฒนาการการเมืองของประเทศไทย ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมือง และกลุ่มอิทธิพลต่างๆ ทั้งในเชิงแนวคิด วิวัฒนาการ และศึกษากระบวนการและการใช้อำนาจในลักษณะต่างๆ รวมทั้งเชื่อมโยงการนำกระบวนการนโยบายสาธารณะมาวิเคราะห์ปัญหา พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาที่มีความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการบริหารราชการระดับต่างๆ รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ

ความสำคัญและพัฒนาการขององค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา หลักการและทฤษฎีการบริหารการพัฒนา สภาพแวดล้อมของการบริหารการพัฒนา การบริหารการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการพัฒนาเมือง การพัฒนาชนบท โดยเน้นบริบทการบริหารการพัฒนาในประเทศไทย ปัญหาการบริหารการพัฒนาของประเทศไทยและกลุ่มประเทศที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทย

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาต่าง ๆสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การจัดทำและบริหารแผนยุทธศาสตร์กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานความรู้เกี่ยวกับนโยบายและโครงสร้างการบริหารงาน เครื่องมือต่าง ๆ สำหรับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การเขียนโครงการ เทคนิคการบริหารโครงการเทคนิคการติดตามและประเมินผลโครงการ ปัญหาในการบริหารโครงการบทบาทและหน้าที่ของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนในหน่วยงานภาครัฐ

กรณีศึกษาทางด้านการบริหารรัฐกิจโดยเน้นสภาพปัญหาร่วมสมัยของการบริหารราชการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ การบริหารงานคลังและงบประมาณ กระบวนการนโยบายสาธารณะ การจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาในประเด็นต่างๆ ที่ตนสนใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งนาข้อค้นพบมาปฏิบัติการสัมมนา ทั้งนี้อยู่ในความควบคุมดูแลของอาจารย์ผู้สอน

แนวคิด ทฤษฎี แนวทางการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารประเทศ โครงสร้าง กระบวนการ และพฤติกรรมของระบบหน่วยราชการ และข้าราชการ เพื่อให้เห็นความคล้ายคลึงและความแตกต่างกันของแนวการปฏิบัติด้านการบริหาร ค่านิยม และสถาบันของประเทศต่างๆ มีความแตกต่างกันในบริบทสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี รวมทั้งวิธีการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทย

ความหมายของผู้นา ภาวะความเป็นผู้นา คุณลักษณะของผู้นำบทบาทของผู้นา แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้นาและภาวะผู้นำการใช้อานาจและอานาจหน้าที่ของผู้นำตามแนวคิดและหลักการคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงาน พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมทั้งกรณีศึกษาในองค์การต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน

ความหมายของโครงการ วงจรโครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ทั้งการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ หลักการบริหารโครงการ เครื่องมือสาหรับนักบริหารโครงการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จและความล้มเหลวของโครงการ ปัญหาและอุปสรรคของโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศไทย

วิวัฒนาการการเมืองของประเทศไทย ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมือง และกลุ่มอิทธิพลต่างๆ ทั้งในเชิงแนวคิด วิวัฒนาการ และศึกษากระบวนการและการใช้อานาจในลักษณะต่างๆ รวมทั้งเชื่อมโยงการนากระบวนการนโยบายสาธารณะมาวิเคราะห์ปัญหา พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาที่มีความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการบริหารราชการระดับต่างๆ รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่สาคัญ

ความหมาย ความเป็นมา ขอบข่ายของการศึกษารัฐศาสตร์ วิธีการของรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับศาสตร์ทางสังคมอื่นๆ ขอบเขตการศึกษาจะครอบคลุมถึงแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ทางรัฐศาสตร์โดยสังเขปตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคล สถาบันการเมือง กระบวนการทางเมือง อุดมการณ์ทางการเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

พัฒนาการขององค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา หลักการและทฤษฎีการบริหารการพัฒนา สภาพแวดล้อมของการบริหารการพัฒนา การบริหารการพัฒนา ในด้านต่างๆ ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การพัฒนาเมือง การพัฒนาชนบท โดยเน้นบริบทการบริหารการพัฒนาในประเทศไทย รวมถึงปัญหาการบริหารการพัฒนาของประเทศไทย