ความหมายและวิวัฒนาการของเทคนิคการบริหารจัดการ เทคนิคทางการบริหารต่างๆ เช่น เทคนิคในการบริหาร โครงการ กลุ่มคุณภาพ การปรับปรุงระบบงาน การบริหารงาน ตามวัตถุประสงค์ เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณต่าง ๆ ตลอดจนเทคนิคการบริหารที่เข้ากับยุคสมัย เพื่อประยุกต์ใช้ในการบริหารทั้งขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชนได้

หลักการและแนวคิดพื้นฐานของระบบราชการทั้งไทยและต่างประเทศพัฒนาการของระบบราชการไทย หลักการ บริหารราชการในส่วนราชการไทย ตั้งแต่ส่วนกลางส่วนภูมิภาคไปจนถึงส่วนท้องถิ่นปัญหาในระบบราชการไทย การปฏิรูป ระบบราชการไทยในยุคสมัยต่าง ๆ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการไทยและแนวโน้มของการบริหารรัฐกิจไทยใน อนาคตควบคู่กับการบริหารงานของรัฐในต่างประเทศเพื่อเรียนรู้เปรียบเทียบและเป็นกรณีศึกษา

แนวคิด หลักการ ตัวแบบ และนโยบายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการ กลยุทธ์และเทคนิคของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ (ทุนมนุษย์) การวิเคราะห์งานและตำแหน่งงาน รวมทั้งศึกษา ปัญหาของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐโดยคำนึงถึงผลกระทบ ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภาครัฐ

ฝึกฝนให้เข้าใจโครงสร้างศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้กันมากในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ตลอดจนฝึกหัดการ ใช้ศัพท์และสำนวนเหล่านั้นในการเขียน การฟังและการพูด

แนวคิดและวิธีปฏิบัติในการจัดการภายใต้การเปลี่ยนแปลง และความซับซ้อนในบริบทต่างๆ กระบวนการตัดสินใจ และการใช้เครื่องมือทางการวิเคราะห์เครือข่าย เพื่อนำไปปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี การศึกษากรณีศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำหลักการไปประยุกต์ใช้ในสถานการร์จริง การบริหารประสาน องค์การภาครัฐทั้งระดับกระทรวงถึงระดับท้องถิ่น การบริหารการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและประชาชน การบริหาร จัดการสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภัยพิบัติ

การศึกษาถึงศาสตร์ มโนทัศน์ และทฤษฎีต่างๆ ทางสังคมศาสตร์ ปรัชญา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ นิติศาสตร์ จิตวิทยา รวมถึงสังคมศาสตร์ประยุกต์แขนงต่างๆ เพื่อนำมาศึกษาวิเคราะห์ปัญหา สังคมร่วมสมัยแบบต่างๆ โดยนำความรู้และมุมมองทางสังคมศาสตร์ เพื่อทำความเข้าใจปัญหาทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับกลุ่ม ระดับสังคมที่เป็นรัฐชาติและสังคมที่รวมเป็นระบบโลก