ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและพัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารกับการเมือง การบริหารกับ นโยบายสาธารณะ การบริหารกับสภาพแวดล้อม กระบวนการบริหาร เช่น การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การ อำนวยการ การประสานงาน การรายงาน การงบประมาณ และพฤติกรรมการบริหาร ตลอดจนบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของการบริหารราชการ

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับรัฐ และการปกครอง หลักการจัดการปกครองและบริหารทฤษฎีการปกครองท้องถิ่นการจัดโครงสร้างและอานาจหน้าที่ในการปกครองของไทย ความสัมพัธ์ระหว่างการปกครองส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น กระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองท้องถิ่นทย ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายประจำ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนต่างๆ ในท้องถิ่น


แนวคิดและทฤษฎีการจัดการกลยุทธ์รวมถึงภารกิจ วันถุประสงค์กลยุทธขององค์กร ระบบและกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการและการปฏิบัติตามแผน การปรับแผนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม การจัดการองค์กรเชิงกลยุธของบริษัทมหาชน องค์กรมหาชนและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องและธุรกิจที่สำคัญ วิเคราะห์ผลกระทบจากการลงทุนสาธารณะรวมคิดและเทคนิคในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติงาน และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน


ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับรัฐและการปกครอง หลักการจัดการปกครองและบริหาร ทฤษฎี การปกครองท้องถิ่น การ ปกครองท้องถิ่นของต่างประเทศที่สาคัญในตะวันตกและในเอเชีย และการปกครอง ท้องถิ่นในอนาคต