แนวคิดด้านนวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม กระบวนการการเกิดนวัตกรรม ปัจจัยส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในองค์การ และการนำนวัตกรรมมาใช้ในองค์การ แนวคิดในการเปลี่ยนแปลงองค์การ สาเหตุการเปลี่ยนแปลงองค์การ กระบวนการเปลี่ยนแปลง องค์การ กลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงองค์การ การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง ทักษะในการวินิจฉัยองค์การเพื่อการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงองค์การ บทบาทผู้บริหารในการจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง การจัดการกับการต่อต้าน การเปลี่ยนแปลง และทักษะที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในการเปลี่ยนแปลงองค์การ การติดต่อสื่อสาร การสนับสนุนให้องค์การมี ความยืดหยุ่น และปรับตนเองได้

ทฤษฎี แนวทางในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ศึกษาตัวแบบ สำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์เชิงกลยุทธ์ เทคนิคในการวางแผน และการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ทางเลือก ตลอดจนผลกระทบของทางเลือกต่าง ๆ รวมทั้งการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการกำหนดนโยบาย กับ การวางแผนในระดับต่าง ๆ ของไทย การวิเคราะห์พฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความสัมพันธ์และพลวัตของ แหล่งอำนาจต่าง ๆ ของกลุ่มผู้มีส่วนได้-เสียที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอ านาจ แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น โดยเน้นการปกครองท้องถิ่นของ ประเทศไทย การศึกษาจะครอบคลุมถึงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินโดยรวม รูปแบบขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประวัติและพัฒนาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงสร้างภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์ประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาการปกครองท้องถิ่นไทย ตลอดจนแนวโน้มการปกครองท้องถิ่น ไทยในอนาคต

ความหมายและประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพกระบวนการวิจัยการเขียน เค้าโครงการวิจัยการออกแบบการวิจัยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการวิจัย การวิเคราะห์และประมวลผล การอ่านรายงาน การวิจัย การนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้โดยมีการฝึกปฎิบัติตามกระบวนการวิจัยในทุกขั้นตอนตามหลักจรรยาบรรณของ นักวิจัย