ผู้เขียน “AVATAR Market-ing Research Methodology” “ระเบียบวิธีอวตารวิจัยการตลาด” *เล่มแรกของโลก* และ ต้นปี พ.ศ.2565 เซ็นสัญญาเขียนหนังสือภาษาอังกฤษให้กับสำนักพิมพ์ชื่อดังระดับโลก 2 แห่ง IGI Global - USA และ Bentham Science Publishers - Netherlands

“AVATAR Market-ing Research Methodology” “ระเบียบวิธีอวตารวิจัยการตลาด” *เล่มแรกของโลก* กับ อาจารย์ ดร.ณสรัญ มหิทธิชาติกุล

  ข่าวและประกาศของเว็บ

  PowerPoint-Strategic Management and Human Resource Development

  PowerPoint English Paper

  เอกสารประกอบการบรรยาย รหัสวิชา MPA 6205 รายวิชา กลยุทธ์การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  ภาคเรียนที่ 2-2565

  รายวิชากลยุทธ์การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 2

  เอกสารประกอบการบรรยาย รหัสวิชา MPA 6205 รายวิชา กลยุทธ์การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

  ภาคเรียนที่ 2-2565


  รายวิชากลยุทธ์การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 1

  เอกสารประกอบการบรรยาย รหัสวิชา MPA 6205 รายวิชา กลยุทธ์การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

  ภาคเรียนที่ 2-2565


  เอกสารประกอบการบรรยายรายวิชา สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ของระบบราชการไทย ภาคเรียนที่ 1-2565

  เอกสารประกอบการบรรยายรายวิชา สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ของระบบราชการไทย ภาคเรียนที่ 1-2565

  เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการบริษัทมหาชนฯ ภาคเรียนที่ 3/64

  เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการบริษัทมหาชนและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 3/2564 วันอาทิตย์ที่ 1 พ.ค. 2565 - 29 พ.ค. 2565 เวลา 09.00-17.00 น.